Een plek om mee te doen

19 maart 2015
Aan het College van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Stein

social media 550767 640Zoals ik in mijn brief d.d. 19 februari heb aangeven vindt ieder jaar op 17 oktober de Werelddag tegen armoede plaats. De PvdA-Stein doet mee aan de actie ‘Aanpak 2015 - Handen op elkaar voor kwaliteit van leven’ om op die dag aandacht te vragen voor de vraagstukken van armoede en ongelijkheid en te laten zien welke initiatieven er in de gemeente Stein genomen worden om de kwaliteit van leven van alle medeburgers op peil te brengen en op peil te houden.

De PvdA-fractie heeft in november tijdens de begrotingsvergadering aandacht gevraagd voor mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt.

Om een beeld te krijgen van de kwaliteit van leven in de gemeente Stein wenst de PvdA-fractie voor het thema ‘Een plek om mee te doen’ antwoord op de volgende vragen:

a. Hoeveel medeburgers in onze gemeente zoeken een plek om mee te doen in betaalde arbeid of anderszins?
b. Zijn er in onze gemeente initiatieven om mensen die aan de kant staan een ontwikkelplek aan te bieden, waarin ze hun mogelijkheden en capaciteiten kunnen ontplooien?
c. Zo ja, welke zijn deze initiatieven en in hoeverre is de gemeente betrokken bij deze initiatieven of bereid deze initiatieven te ondersteunen?
d. Zo nee, is het gemeentebestuur bereid contact op te nemen met hiervoor in aanmerking komende bedrijven, instellingen en burgerinitiatieven om te overleggen of er acties opgezet kunnen worden om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een plek aan te bieden waarin ze hun capaciteiten kunnen ontwikkelen en waarin ze mee kunnen doen aan de samenleving?

Met vriendelijke groet

José Ie
Fractievoorzitter PvdA


 

Kinderen en Armoede

kinderen en armoede

 

Hieronder de integrale weergave van de brief waarmee de PvdA fractie op 19 februari 2015 bij het college van Burgemeester en wethouders van de Gemeente Stein aandacht vroeg voor kinderen die leven in armoede.

 

 

 

De PvdA-fractie heeft in november tijdens de begrotingsvergadering aandacht gevraagd voor de problematiek 'Kinderen en Armoede'.

Decennialang is de ongelijkheid met succes teruggedrongen door de velerlei voorzieningen van de verzorgingsstaat. Veel van deze voorzieningen zijn verminderd of afgeschaft. Daardoor neemt de ongelijkheid weer toe en dat gaat gepaard met nadelige effecten, zoals: armoede en schulden, gezondheidsproblemen, verlies van vertrouwen, economische stagnatie. In de lokale samenleving kan een beleid worden gevoerd dat de ongelijkheden terugdringt en kwaliteit van leven herstelt, borgt en verbetert.

Ieder jaar wordt op 17 oktober de Werelddag tegen armoede gehouden. De PvdA-Stein doet mee aan de actie 'Aanpak 2015 - Handen op elkaar voor kwaliteit van leven' om op die dag aandacht te vragen voor de vraagstukken van armoede en ongelijkheid en te laten zien welke initiatieven er in de gemeente Stein genomen worden om de kwaliteit van leven van alle medeburgers op peil te brengen en op peil te houden.

Om een beeld te krijgen van de kwaliteit van leven in de gemeente Stein wenst de PvdA-fractie voor het thema 'Kinderen en Armoede', antwoord op de volgende vragen:

a. Hoeveel kinderen in de gemeente Stein moeten opgroeien in een situatie van armoede?
b. Zijn er in onze gemeente initiatieven om kinderen die moeten opgroeien in een situatie van armoede te ondersteunen?
c. Zo ja, welke zijn deze initiatieven en in hoeverre is de gemeente betrokken bij deze initiatieven of bereid deze initiatieven te ondersteunen?
d. Zo nee, is het gemeentebestuur bereid contact op te nemen met hiervoor in aanmerking komende (onderwijs)instellingen en (sport)organisaties om te overleggen of er acties opgezet kunnen worden ter ondersteuning van kinderen die moeten opgroeien in een situatie van armoede?

Met vriendelijke groet,

José Ie
Fractievoorzitter PvdA


Grensmaas Urmond en chemisch stort

Naar aanleiding van de start van werkzaamheden in het kader van het Grensmaas project in Urmond, stelde de PvdA fractie op 9 januari 2015 een aantal dringende vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Stein.
Deze brief is hieronder weergegeven.

Eerder heeft de PvdA-fractie de kwestie van de stortplaats bij Oud Urmond bij het College onder de aandacht gebracht. Bij de recente algemene beschouwingen is de kwestie opnieuw aan de orde gesteld. E.e.a. naar aanleiding van het besluit van het Consortium Maaswerken om al in 2015, i.p.v. in 2016 met de werkzaamheden te starten. Zeer onlangs is van de projectleider vernomen dat eind januari de schop de grond ingaat. De kwestie is dus urgent. In dat licht zijn er – urgente - vragen. De eerstvolgende commissie OWM is pas op 9 februari 2015.

Achtergrond
In de 60er jaren heeft DSM in de vroegere haven van Oud Urmond vliegas gestort. Uit onderzoek van Haskoning in 2004 in opdracht van de provincie (i.h.k.v. project nazorg oude stortplaatsen) bleek dat in het noordelijke deel van deze stort ook zwaar chemisch afval ligt. Het noordelijke deel beslaat onder meer een weiland. In 2004 leek de deklaag daar nog in tact, al hield Haskoning een slag om de arm: er was sprake van lichte vervuiling in de deklaag. Het advies van Haskoning is uitgebracht aan de provincie, de opdrachtgever. De PvdA-fractie heeft via de griffie verzocht om inzage in dat advies. We hebben het tot dusver niet ontvangen.

Over de gehele stort, gelegen tussen Oud Urmond en de Maas, is de deklaag volgens de wel ontvangen rapporten (1998 en 2004) uiteenlopend van dikte. Met name langs de Maasoever is de deklaag door uitspoeling dun (20 cm.) Bij hoogwater stroomt chemisch afval de Maas in. In de uiterwaarden van de Maas zijn de concentraties volgens het rapport hoog. Zomers grazen daar koeien.

In de oorspronkelijke plannen voor de Grensmaas zou deze chemische stort bij Urmond worden opgeruimd. Later is daarvan afgezien "omdat afgraven meer schade aanricht dan liggen laten". Wel zou een nieuwe deklaag worden aangebracht en zou aan de zijde van de Maas verdere uitspoeling worden voorkomen.

De situatie anno 2015 baart wat dit betreft zorgen.
Naar verluidt weigert de eigenaar van het weiland medewerking aan het verder verhogen van de deklaag. In 2004 was de deklaag gemiddeld 1 m. dik. Intussen is het weiland verder verzakt. In een aangrenzende tuin op 50 m. afstand is een leiding door verzakken bloot komen te liggen en bij hevige regenval en komt hier chemisch afval naar boven. Verzakking was enige tijd (anderhalf jaar?) geleden aanleiding om de deklaag direct achter Gastenhof (jeugdzorginstelling), op ca. 100 m afstand van het weiland, te verhogen.

Van de projectleider van het Consortium is vernomen dat een nieuwe poging zal worden gedaan om met de eigenaar van het weiland tot overeenstemming te komen.
Het College, i.c. wethouder Hendrix ziet geen taak voor de gemeente: " Het Consortium is verantwoordelijk voor het afdekken van de gifstort. Het College kan niets doen wanneer de grondeigenaren niet meewerken".

Het volgende scenario tekent zich nu af:
Eind januari start het Consortium met de Maaswerken op de hoogte van Urmond. Het is allesbehalve zeker dat dan de zaak met de grondeigenaar geregeld is. Wanneer niet alsnog tot overeenstemming wordt gekomen in de maanden dat de werkzaamheden duren, blijft de situatie in het noordelijke deel van de gifberging – voorgoed - zoals die nu is: een weiland dat is verzakt en waar de deklaag niet verhoogd wordt, met aangrenzende tuinen waar bij regenval het chemisch afval omhoog komt. Onduidelijk is of dit in het weiland ook het geval is. Daarnaar is recent geen onderzoek gedaan. Denkbaar is dat het voorkomen van verdere uitspoeling door de Maas, Haskoning signaleerde in 2004 dat de deklaag daar nog maar 20 cm. was, niet goed aan te pakken is wanneer het aansluitende terrein (het weiland) niet meegenomen kan worden.

Deze situatie is direct en indirect bedreigend voor volksgezondheid, grondwater en milieu.

De PvdA-fractie wenst met spoed antwoord op de volgende vragen:

1. Het College beschikt – kennelijk - niet over het advies dat Haskoning in 2004/2005 aan de provincie heeft uitgebracht. Het is van belang dat het College alsnog de beschikking krijgt over het advies, ook al realiseren we ons dat het advies inmiddels 10 jaar oud is.

2. De wethouder wordt - kennelijk - niet door het Consortium geïnformeerd over de aard van de werkzaamheden in de komende maanden en over het moment van de start ervan. Is dit nog steeds zo? Zo ja, hoe denkt het College de werkzaamheden te kunnen monitoren? Meer specifiek: hoe kan dan überhaupt een afdoende afdekken van de gifstort bewaakt worden?

3. Heeft het College, i.c. de wethouder, deze dreigende situatie besproken met GS, i.c. de gedeputeerden Van der Broeck (Maaswerken) en Kersten (duurzaamheid)? Zo ja, wat is het resultaat daarvan?

4. Ziet het College aanleiding om in overleg te treden met de grondeigenaar en bij hem na te gaan hoe de beletselen tegen het aanbrengen van een tweede deklaag kunnen worden weggenomen? Zo neen, waarom niet?

5. Is het College, i.c. de wethouder, bekend met de regeling 'nazorg oude stortplaatsen' en het bijbehorend fonds (zie blz. 217/218 programmabegroting 2015 van de provincie Limburg). Dit fonds wordt bestuurd door GS, de gedeputeerden voor financiën en milieu. Valt de onderhavige chemische stort bij Oud Urmond onder deze regeling? En kan wellicht vanuit het fonds worden bijgedragen om de gemeente Stein te helpen het probleem met de grondeigenaar op te lossen?

6. Valt nog na te gaan waarom DSM geen enkele verantwoordelijkheid meer lijkt te dragen voor de situatie?

De PvdA heeft deze ontwikkelingen in oktober bij de wethouder onder de aandacht gebracht. Nu het Consortium eind januari gaat beginnen zonder dat aan de voorwaarden voor een effectieve en afdoende aanpak is voldaan is snel handelen van alle partijen geboden.

Met vriendelijke groet,

José Ie
Fractievoorzitter PvdA


 

Meer artikelen...

  1. PvdA - Voor een Sterker & Socialer Stein!
  2. PvdA: Een betaalbare woning voor iedereen
  3. PvdA: mantelzorgers beter ondersteunen
  4. PvdA wil meer banen voor arbeidsgehandicapten

Pagina 1 van 3