Kinderen en Armoede

kinderen en armoede

 

Hieronder de integrale weergave van de brief waarmee de PvdA fractie op 19 februari 2015 bij het college van Burgemeester en wethouders van de Gemeente Stein aandacht vroeg voor kinderen die leven in armoede.

 

 

 

De PvdA-fractie heeft in november tijdens de begrotingsvergadering aandacht gevraagd voor de problematiek 'Kinderen en Armoede'.

Decennialang is de ongelijkheid met succes teruggedrongen door de velerlei voorzieningen van de verzorgingsstaat. Veel van deze voorzieningen zijn verminderd of afgeschaft. Daardoor neemt de ongelijkheid weer toe en dat gaat gepaard met nadelige effecten, zoals: armoede en schulden, gezondheidsproblemen, verlies van vertrouwen, economische stagnatie. In de lokale samenleving kan een beleid worden gevoerd dat de ongelijkheden terugdringt en kwaliteit van leven herstelt, borgt en verbetert.

Ieder jaar wordt op 17 oktober de Werelddag tegen armoede gehouden. De PvdA-Stein doet mee aan de actie 'Aanpak 2015 - Handen op elkaar voor kwaliteit van leven' om op die dag aandacht te vragen voor de vraagstukken van armoede en ongelijkheid en te laten zien welke initiatieven er in de gemeente Stein genomen worden om de kwaliteit van leven van alle medeburgers op peil te brengen en op peil te houden.

Om een beeld te krijgen van de kwaliteit van leven in de gemeente Stein wenst de PvdA-fractie voor het thema 'Kinderen en Armoede', antwoord op de volgende vragen:

a. Hoeveel kinderen in de gemeente Stein moeten opgroeien in een situatie van armoede?
b. Zijn er in onze gemeente initiatieven om kinderen die moeten opgroeien in een situatie van armoede te ondersteunen?
c. Zo ja, welke zijn deze initiatieven en in hoeverre is de gemeente betrokken bij deze initiatieven of bereid deze initiatieven te ondersteunen?
d. Zo nee, is het gemeentebestuur bereid contact op te nemen met hiervoor in aanmerking komende (onderwijs)instellingen en (sport)organisaties om te overleggen of er acties opgezet kunnen worden ter ondersteuning van kinderen die moeten opgroeien in een situatie van armoede?

Met vriendelijke groet,

José Ie
Fractievoorzitter PvdA


PvdA: Een betaalbare woning voor iedereen

Iedereen moet goed en betaalbaar kunnen wonen in gemengde wijken, want gemengde wijken zijn leefbare wijken. Wijken waar mensen een beter leven voor zich zien, wijken waar jong en oud, arm en rijk, hoog- en laagopgeleid prettig met elkaar wonen.

Gemeenten moeten maatwerk kunnen bieden hun inwoners. Op dit moment zit het knelpunt in de woningmarkt vooral bij de middeninkomens. De doorstroming van sociale naar vrije huur moet worden verbeterd door meer woningen te bouwen die betaalbaar zijn voor middeninkomens. Maar het ontbreekt nu aan betaalbare huurwoningen in de vrije sector. Daarom vindt de PvdA dat ook de middeninkomens recht hebben op sociale huur.

Beter wonen beter bouwen 2Als alle nieuw te bouwen woningen energieneutraal worden, gaan woonlasten voor alle huurders omlaag, en het is beter voor het milieu. De totale woonlasten voor een nieuwe huurwoning in de sociale huursector mogen per maand niet meer boven de liberalisatiegrens (700 euro) uitkomen. Gemeenten kunnen ervoor zorgen dat woningcorporaties meer en betaalbaar gaan bouwen, door een sociale grondprijs te rekenen en een fikse verlaging van de bouwleges in te stellen. Ongeveer 100 lokale PvdA-lijsttrekkers en de Tweede Kamerfractie hebben de handen ineengestoken met een tienpuntenplan voor de woningmarkt dat maatwerk en betaalbaarheid voor iedereen mogelijk moet maken.

José Ie lijsttrekker PvdA Stein: "Vaak betaal je al gauw 1000,- per maand voor een woning in de vrije sector. Dat is voor het gemiddelde gezin met een netto maandinkomen tot € 2200,- onbetaalbaar. Daarom vindt de PvdA dat ook middeninkomens recht hebben op een betaalbare sociale huurwoning. Tegelijkertijd moeten we zorgen dat we voldoende bouwen voor de middeninkomens door bouwen goedkoper te maken. Hierdoor komt de doorstroom op gang en spelen we sociale huurwoningen vrij voor mensen die deze echt nodig hebben. Niet de portemonnee van projectontwikkelaars, maar de woonbehoefte van mensen moet leidend zijn. Door maatwerk te bieden creëren we een ongedeelde stad met gemengde wijken waar jong en oud, arm en rijk, hoog en laagopgeleid prettig met elkaar kunnen wonen. Die stad staat onder druk omdat de liberalen het mes willen zetten in de sociale woningvoorraad. Dat staat de PvdA niet toe."

De PvdA wil ook maatwerk bieden in huurcontracten. Starters krijgen een steun in de rug met tijdelijk 'doorstroomcontracten'. Huurders worden beter beschermd door tijdelijke huurverlaging of het aanbieden van een goedkopere woning toe te staan bij plotseling inkomensverlies. Ook wil de PvdA dat woningen voor ouderen met voorrang aangepast worden, zodat ouderen daadwerkelijk langer zelfstandig kunnen blijven in de hun zo vertrouwde omgeving. De PvdA pleit ervoor om alle financiering vanuit gemeentes, corporaties en verzekeraars die hiermee samenhangt, te bundelen tot één budget.

Lees hier het PvdA Actieplan "Beter wonen, beter bouwen">

PvdA: mantelzorgers beter ondersteunen

De PvdA vindt dat mantelzorgers de ondersteuning moeten krijgen die zij verdienen. Daarom wil de partij in elke gemeente een steunpunt voor mantelzorgers, extra professionele ondersteuning voor de vele jonge mantelzorgers en betere voorlichting aan werkgevers en op scholen. Dit staat in het actieplan 'Steun de Mantelzorger' dat verschillende PvdA-lijsttrekkers en Tweede Kamerlid Grace Tanamal maandag hebben gepresenteerd.

mantelzorgPvdA lijsttrekker José Ie: 'Juist nu we zorg in de buurt organiseren en mensen langer thuis kunnen blijven wonen, is de inzet van mantelzorgers van onschatbare waarde. We moeten hen alle hulp bieden die ze kunnen gebruiken.' Daarom wil de PvdA de komende vier jaar in elke gemeente een steunpunt mantelzorg te realiseren. Hier kunnen mantelzorgers terecht met al hun vragen. Bijvoorbeeld over financiële tegemoetkoming, over hoe je afspraken maakt met je werkgever en over het ontlasten van zorgtaken door respijtzorg.

Ook wil de PvdA meer aandacht voor het lot van jonge mantelzorgers. Sommige kinderen leveren al vanaf zeer jonge leeftijd mantelzorg aan hun zieke of gehandicapte ouder, broer of zus. Daarom moet er extra professionele ondersteuning voor deze groep komen. 'Deze jonge mantelzorgers moeten ook de kans krijgen om nog gewoon 'kind' te kunnen zijn. Daar is nu nog te weinig aandacht voor', zegt José Ie.

De PvdA maakt zich ook sterk voor betere voorlichting op scholen en bij werkgevers. Vaak weet men op het werk, in de wijk of op school niet eens dat een collega, buurt- of klasgenoot thuis voor een ouder of ander familielid zorgt. Terwijl begrip van de omgeving cruciaal is voor mantelzorgers.

José Ie: 'Met een ouderwetse folder bereiken we veel mensen niet, met goede voorlichting bij werkgevers, in de klas en via sociale media wel. Mantelzorgers verdienen gewoonweg meer aandacht en ondersteuning.'

Het hele plan kunt u hier lezen>

Meer artikelen...

  1. PvdA wil meer banen voor arbeidsgehandicapten

Pagina 1 van 2